Jahan soch aur samajh bay ikhtiyari ki soorat baybussi aur hud laylay wahan raasta dena aur raasta dikhana ba-amr-e-Ikhtiyar-e- qudrat -o-perwerdegar hua kerta hai(Dr Raza)

Advertisements