Milna hai bay sabub na yeh qurbat hai bay wajah

 

amud bata rahee hai k asbab aur hain (Dr raza)

Advertisements