Zara see dair  ki guzri badal gaya sub kuch (DR Raza)

Advertisements