Khuda kay haath ki tukhleeq ho fana kay aser

Mujhay batao k mumkin khayal lugta hai? (Dr Raza)