.thayhreek agar dooba kerty hai toe shaksiat parusti ki wajah say

shaksiat khatum tehreek khatum ………

jahan nazaria kirdar ki soorat havi ho aur shaksiat kirdar ki soorat mutaherikk wahan tehreek ko karbala aur shaksiat ko Hussain kaha jaata hai   (DR Raza)

Advertisements