Rehm-e-madar mein joe bhe pulta hai
Jaisa nutfa wohee nikulta hai
Ger hai hinda Yazeed ki dadi
mavia say yazeed bunta hai (Dr Raza)

Advertisements