Tazkira aur tha aur zikr kisi aur ka hee
Koi samjha-aey ibadat kay taqazon ko mujhay (Dr Raza)

Advertisements