Fitrat per paida honay wala ….. aser rukhta hai  aur qudrat per khulq honay wala saher rukhta hai

yahe payda hona aur …..tukhleeq hona derasl do alag alag falsafey hain jahan aik taruf fitrat gaamzun hain aur doosri taruf qudrat payrahun hain.

Fitrat per paydaish hua kerty hai….  Paidasih ki soorat aur …..qudrat per nazool hua kerta hai tukhleeq ki soorat

Adam tukhleeq ka aser …..aur bani adam paydaish ka amal

Adam tukhleeq ka amar aur bani adam paydaish ka aser.

Joe fitrat per paida ho who insaan aur joe qudrat per nazool ho who basher

Joe amal ka aser h0 who insaan aur joe khuwahish ka saher leay  warid ho ……. who basher

Payghumberon ki paydaish khuwahish ka amal hai aur pergwerdegaar ki khuwahish  tabeer say jurree aur tudbeer say bheri hua kerty hai

Khuwahish  nazool ki soorat basharat say jurre hokum aur iradaey khuda wandi ka amar hai jis ki muntaq falsafey Hidayat mein “Hoja..aur hojanaey say jurreee hai

Doosry taruf khulqat ki paydasih fitrat per mubnee aser jis ka hona jorron kay milnay per munhasir aur nateeja aser ki soorat paydaish.

Bus yahee falsafa meri nazar mein  who juda zavia hai jahan payghumber khuda ki khuwahisho ka nateeja aur bani no insaan  payghumberi ki ferma berdari ka zaria.(Dr Raza)

Ali Mola!